Dr. Mustafa Dolmaz

Değerler Eğitiminde Felsefi Mektup Kullanılabilir mi? Seneca’dan Lucilius’a Mektuplar

Bu araştırmada farklı materyallerin öğretim ortamına heyecan kattığı, öğrencilerin derse olan ilgi ve motivasyonlarını yükselttiği, akademik başarıyı artırdığı gerçeğinden hareketle düşünsel ve edebi bir ürün olan ahlak mektuplarının değer eğitiminde bir kaynak olarak kullanılabilirliği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma nitel desende yürütülmüştür. Araştırmada nitel araştırmalarda sıkça kullanılan bir araştırma yöntemi olan doküman inceleme yöntemine başvurulmuştur. Araştırmanın veri kaynağını Lucius Annaeus Seneca tarafından dönemin Sicilya Valisi Lucilius’a yazılan felsefi içerikli mektuplar oluşturmaktadır. Bahse konu veri kaynağından veri toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan Değer İnceleme Formu “DİF” kullanılmıştır. Toplanan veriler Maxqda 18 nitel veri analiz programına girilerek analiz edilmiş, verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Yapılan analiz işlemi sonucunda anlamlı kelime grupları ve cümle/cümleler temalar etrafında kodlanmıştır. Araştırma sonucunda Ahlak mektuplarının hayatı anlamlı kılan, toplumları ve insan neslini ayakta tutan, insan ilişkilerini düzenleyen ve kolaylaştıran altmış dört farklı değerin öğretiminde kullanılabileceği, Türk Milli eğitim programında kök değerler olarak geçen, ulusların tamamının bireylerinde görmeyi amaçladığı “adalet”, “dostluk”, “dürüstlük”, “özdenetim”, “sabır”, “sevgi”, “saygı”, “sorumluluk”, “vatanseverlik”, “yardımseverlik” gibi değerlerin tamamını sıkça işlediği ve bu sebeple değer eğitiminde kullanılabilecek oldukça zengin bir kaynak olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öneriler bölümünde ahlak mektuplarının okul içi ve dışında değer eğitimi amaçlı kullanılmasına ve bu mektuplarda yer alan değer içerikli kısımların öğretim programlarının amaçlarına uygun olarak ders kitaplarının içerisinde kısmi alıntılar biçiminde yer verilmesine dair önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Seneca, Ahlak Mektupları, Değer, Eğitim, Değerler Eğitimi.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.