Dr. Mustafa Dolmaz

7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları ile Sosyal Bilgiler ve Türkçe Derslerindeki Akademik Başarılarının Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi

Mustafa DOLMAZ & Erol KAYA

Atıf için lütfen: Dolmaz, M., Kaya, E. (2019). The Effect of 7th Grade Students’ Reading Habits and Their Academic Achievement in Social Studies and Turkish Courses on Their Creative Writing Skills, International Online Journal of Educational Sciences, 11(1), 168-183.

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerinin Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersindeki akademik başarıları ile okuma alışkanlıklarına (okuma sıklığı) göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırmada doküman analizi ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Sivas/Merkez’de bulunan bir devlet okulunun ortaokul yedinci sınıf düzeyinde öğrenim gören dört farklı sınıftan 80 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında ilk olarak öğrencilerle birlikte bir yaratıcı yazma çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen veriler Öztürk (2007) tarafından geliştirilen rubrik kullanılarak puanlanmıştır. Grupların dağılımının homojenliği ile verilerin dağılımının normalliği kontrol edildikten sonra, elde edilen verilerin ortalama değerleri ve standart sapma değerleri incelenmiştir. Elde edilen ortalama değerlere ait farklılığın anlamlı olup olmadığını kontrol etmek için tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerinin okuma alışkanlıklarına göre herhangi bir anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersine ait akademik başarı puanlarının da yaratıcı yazma becerileri üzerinde anlamlı bir farklılığa yol açmadığı görülmüştür.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.