Dr. Mustafa Dolmaz

Pandemi toplumsal değerleri nasıl etkiledi? Öğretmen Adaylarının Perspektifi ile Erozyon mu? Kazanım mı?

Özge METİN & Mustafa DOLMAZ

ÖZET

Bu araştırma toplumsal düzenin ve refahın sağlanmasında, kişiler arası ilişkilerin sağlıklı bir biçimde sürdürülmesinde, bireyin davranışlarının toplumsal yaşamın beklentileriyle uygun hale getirilmesinde ve olası toplumsal bir takım problemlerin yaşanmasının önüne geçilmesinde büyük bir fonksiyonu olan değerlerin pandemi sürecinden ne denli etkilendiğini öğretmen adaylarının perspektifinden incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma bir nitel araştırma yöntemi olan fenomenoloji yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu yirmi beş öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken kolay ulaşılabilir örneklem yöntemine başvurulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacıların geliştirdiği dört adet açık uçlu soru içeren görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi işe koşulmuştur. Araştırma sonucunda pandemi sürecinin fedakarlık, yardımseverlik, dayanışma, şükür, tevekkül, temizlik, sağlıklı olmaya önem verme gibi birtakım değerleri olumlu yönde etkilediği, misafirperverlik, özgürlük, eşitlik, nezaket, azim, estetik gibi bir takım değerleri olumsuz etkilediği, sabır, dayanışma, tasarruf, bilimsellik gibi bazı değerlerin ise öğretmen adaylarının yaşama bakış perspektifindeki farklılıklardan dolayı hem erozyona uğrayan hem de kazanım yaşanan değerler arasında yerini aldığı fikrini taşıdığı görülmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının erozyona uğrayan değerlerin ilerleyen dönemlerde insanlığı çeşitli sağlık sorunları, asosyal bir yaşam, duyuşsal yoksunluk, depresyon, dijital bağımlılık, bencillik, işsizlik, kaygı, nezaketsizlik gibi problemlerle yüzleşmek zorunda bırakacağına yönelik bir endişe taşıdıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Pandemi, Değerler, Değişim, Öğretmen adayları.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.