Dr. Mustafa Dolmaz

Bir Öğretim Materyali: Tarih Kutusu

Atıf İçin: Dolmaz, M. (2018). Bir Öğretim Materyali: Tarih Kutusu, Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İstanbul, TÜRKİYE, 3-5 Mayıs 2018, ss. 136-137.

PhD. Mustafa DOLMAZ

Bu araştırma için tarih kutusu isimli bir materyal tasarımı geliştirilmiştir. Kutu iki katmandan oluşmaktadır. Materyal Osmanlı devletinin siyasi dönemlerinin katmanlaştırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Osmanlı devletini yöneten padişahların kronolojik sıra ile tanıtılması esastır. Birinci katmanda kuruluş dönemi padişahlarının resimlerinin yerleştirilebileceği boşluklar yer almaktadır. İkinci katmanda ise yükselme dönemi padişahlarının tanıtılması amaçlanmıştır. Materyalde önemli olan padişah resimlerinin doğru yerlere ve doğru bilgilerin üzerine yerleştirilmesidir. Tüm resimler doğru bir biçimde yerleştirildiğinde katman altına yerleştirilen devre aktif olmakta ve yeşil led ışıklar yanmaktadır. Bir parça bile yanlış yerleştirilse ışıklar aktif olmamaktadır. Ayrıca Katmanda parçaların yerleştirildiği boşlukların altında padişahların önemli icraatları da yazılı bir şekilde yer almaktadır.

Bu çalışmanın Osmanlı padişahlarının öğretimi konusunda kullanılan bu materyale yönelik öğrenci görüşlerinin alınmasıdır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere görüşme formu üzerinden sorular sorulmuştur. Böylelikle: Öğrencilerin tarih kutusuna ilişkin görüşleri nelerdir? Kullanılan materyal öğretilmek istenen konuları öğretebildi mi ? Öğrenciler bu tür bir materyal tasarlama konusunda istekli midir? Sorularına yanıt aranmıştır.

Araştırmanın evrenini Sivas il merkezinde, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında bir devlet okulunun 7. Sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu okulda okuyan öğrencilerden rastgele seçilmiş 30 öğrenci oluşturmaktadır.

Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrenci görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu üç açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Bunlar:

  • Tarih kutusunu nasıl buldunuz?
  • Sizce kullanılan materyal gerekli bilgileri özet olarak öğretebildi mi?,
  • Böyle bir materyal tasarlamak ister misiniz?

Araştırma yöntemi olarak doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada, öğrencilerin neredeyse tamamı materyali eğlenceli ve öğretici bulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenciler, materyalin yeteri kadar bilgiyi özetleyici bir biçimde öğrettiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin materyali çok beğendikleri ve benzer materyaller yapma fikrini taşıdıkları sonucuna öğrenci görüşlerinden elde edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir.

  • Öğretmenler sosyal bilgiler dersinde materyal kullanımına özen göstermelidir.
  • Öğrenciler derste kullanılacak materyaller üretme konusunda yüreklendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Materyal Kullanımı, Tarih Kutusu.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.