Dr. Mustafa Dolmaz

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Roman Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretiminde tarihsel roman kullanımına yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Sivas il merkezinde bulunan bir devlet okulunun yedinci sınıfında öğrenim gören dört farklı sınıftan toplam sekiz öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma, öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde yaptığı bir yaratıcı yazma çalışması ile başlamıştır. Öğrenciler tarihsel roman okuduktan sonra, ikinci çalışma yapılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen veriler Öztürk (2007) tarafından geliştirilen rubrik kullanılarak puanlanmıştır. En yüksek ve en düşük ilk dört puanı alan öğrenciler örneklem olarak belirlenmiştir. Veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiş ve öğrenci görüşleri çeşitli kategoriler altında kodlanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin derslerde tarihsel roman kullanmak istedikleri, farklı kurgu biçimine sahip romanların öğrencilere farklı şeyler öğreterek onların farklı yönlerini geliştirdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Görüşleri, Sosyal Bilgiler, Tarihsel Roman.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.