Dr. Mustafa Dolmaz

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Roman Kullanımının Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi

Dolmaz, M. (2017). Sosyal Bİlgiler Öğretiminde Tarihsel Roman Kullanımının Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.

Çağımızın gerektirdiği insan profili son yıllarda teknolojide kaydedilen gelişmeler akabinde olağanüstü hızlı bir değişim göstermiştir. Artık başkalarından farklı düşünebilen, araştıran, sorgulayan ve nesneler ile olaylar arasında daha önce hiç kurulmamış ilişkiler kurmayı başarabilen yaratıcı bireylere olan ihtiyaç daha da artmıştır. Ülkemiz öğretim programında da kendini hissettiren bu değişim sonucu birçok dersin geliştirmeyi amaçladığı beceriler arasına yaratıcı düşünme becerisi de eklenmiş, bu yolla yaratıcı bir nesil yetiştirme konusunda bir adım atılmıştır. Sosyal Bilgiler de bu derslerden biridir. Sosyal Bilgiler-Edebiyat Entegrasyonu bizlere, öğrencilerde yaratıcı becerileri geliştirmeyi sağlayacak sayısız materyal sunmaktadır. Bu materyallerden biri olan tarihsel romanların yaratıcı yazma becerilerine etkisini tespit etmeye çalıştığımız karma yönteme dayalı bu araştırma, Sivas il merkezinde bulunan bir devlet okulunda 7. sınıf düzeyinde dört farklı sınıftan toplam 80 öğrenci ile yaratıcı yazma çalışması yapılarak gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca yazma çalışması sonucunda en yüksek ve en düşük yaratıcı yazma puanlarına sahip dörder öğrenciden oluşan toplam sekiz öğrenci ile süreç değerlendirme formu üzerinden deneysel işlem süreci değerlendirilmiş, öğrencilerin yaratıcı yazma beceri puanları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda, farklı kurguIV biçimlerine sahip tarihsel romanların öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerini farklı düzeyde geliştirdiği görülmüştür. Öğrencilerin Türkçe ve Sosyal Bilgiler ders notlarının, cinsiyetlerinin ve anne ve baba öğrenim durumlarının yaratıcı yazma becerileri üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı, ancak öğrencilerin yaratıcı yazma puanlarının çeşitli dilsel beceriler değişkenleri bağlamında anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin yaratıcı yazma becerileri ön testte aylık kitap okuma oranına göre farklılık göstermemektedir ancak son testte anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir. Sanatsal çalışmalara ilgi değişkeni bağlamında ise bazı yaratıcı yazma becerilerinin anlamlı bir biçimde farklılaştığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Yaratıcı Yazma, Tarihsel Roman, Sosyal Bilgiler.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.