Dr. Mustafa Dolmaz

Yaratıcılık Üzerine Yapılmış Eğitim Öğretim Konulu Lisansüstü Tezlerin Eğilimleri (2005-2019)

Özet

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de yaratıcılığın eğitim-öğretim boyutunu ele alan çalışmaların eğilimlerini incelemektir. Araştırma nitel araştırma deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veriler doküman incelemesi yoluyla toplanarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde araştırmacılar tarafından geliştirilen tez analiz formu kullanılmıştır. 2005-2019 yılları arasında yazarları tarafından erişimine izin verilen, eğitim alanında çalışılmış yüz kırk beş lisansüstü tez bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Bu çalışmaların yüz on dört tanesi yüksek lisans tezlerinden, otuz bir tanesi ise doktora tezlerinden oluşmaktadır. YÖK veri tabanında yer alan lisansüstü tezler yıllar bazındaki dağılımlarına-eğitim kademelerine, üniversite dağılımlarına, enstitü dağılımlarına, bilim dalı dağılımlarına, yöntemlerine ve alt yöntem alma durumlarına, veri toplama araçlarına, örneklemine/çalışma grubuna, örneklem alma biçimlerine, çalışma gurubunun öğrenim gördüğü eğitim kademesine ve tez başlıklarına göre toplam 10 başlık altında incelenmiştir. Araştırma sonucunda yaratıcılığın eğitim-öğretim boyutunu ele alan çalışmaların yıllar içerisinde belirli bir düzeyde artış göstermesine rağmen istenilen noktada olmadığı ve yeteri kadar çalışılmadığı görülmüştür. Ayrıca bilim dalı, kullanılan yöntem ve çalışılan konu başlıklarının çeşitliliği açısından yapılmış olan çalışmaların benzerlikler taşıdığı, bazı bölümlerde yaratıcılıkla ilgili hiç çalışma yapılmadığı, çalışma grubunun genellikle tek bir eğitim kademesinden oluştuğu, bu durumun yaratıcılığa geniş bir perspektiften bakmaya imkân tanımadığı ve yaratıcılığın eğitim boyutunda çalışma yapacaklar için konunun çalışılmamış birçok yönünün bulunduğu tespit edilmiştir.

Keywords: Eğitim-Öğretim, Lisansüstü Çalışmalar, Tezler, Yaratıcılık.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.